Privacy statement

Dit is het privacy statement van U2pi B.V. en haar merknamen jouwboek.nl, jouwboekdrukkerij.nl, copyshopdenhaag.nl en kelbo.nl (hierna ook: “U2pi”). Dit privacy statement geldt voor alle producten en diensten die U2pi aanbiedt onder haar merken en handelsnamen.

De wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken is in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. De verantwoordelijke voor het gebruik van uw persoonsgegevens is U2pi B.V., Carolina van Nassaustraat 161, 2595 SX Den Haag (KvK nummer 27322834).

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.

Verwerking persoonsgegevens

In dit privacy statement lichten we toe welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. Dat doen we aan de hand van de verschillende manieren waarop we persoonsgegevens verkrijgen.

De juridische grondslag voor deze verwerking van uw persoonsgegevens door U2pi is steeds de uitvoering van de overeenkomst met u, uw toestemming en/of de behartiging van een gerechtvaardigd belang (zoals het belang bij het kunnen sturen van marketinginformatie en voorkoming van fraude) van U2pi of een derde.

U2pi probeert voortdurend haar producten/diensten te optimaliseren en vernieuwen. De persoonsgegevens die wij verkrijgen, gebruiken wij daarom ook voor analysedoeleinden en om onze diensten aan te passen en te verbeteren. We proberen onze communicatie indien mogelijk en toegestaan te personaliseren. Ook kunnen persoonsgegevens worden gebruikt om fraude te voorkomen en onze websites, apps, producten en diensten te beveiligen.

In het kader van verkoop en overeenkomsten tot levering van producten en diensten

U2pi biedt verschillende uitgaven aan en biedt (in verschillende webshops) reprografische diensten in de breedste zin van het woord aan. U2pi verwerkt contactgegevens (waaronder naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) en transactiegegevens (waaronder bank- en betaalgegevens) voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst met u, om deze producten en diensten te kunnen leveren en u op de hoogte te houden van het verloop daarvan. De juridische grondslag voor verwerkingen is de uitvoering van de overeenkomst met u.

Bezoek aan een website van U2pi

U2pi beheert verschillende websites. Als u gebruikmaakt van websites van U2pi, verzamelen wij persoonsgegevens om u goed behulpzaam te kunnen zijn. Zo maken wij gebruik van cookies en scripts voor een betere werking van de websites. Ook worden er op sommige websites tracking-cookies en scripts geplaatst door ons en door derden om u advertenties te tonen die zijn afgestemd op uw interesses en om uw surfgedrag te analyseren.

Op sommige websites van U2pi wordt gebruik gemaakt van cookies en vergelijkbare technieken om u online te herkennen en volgen, uw klik- en muisgedrag te monitoren en profielen op te stellen op basis op basis van uw gedrag op de website.

De juridische grondslag voor deze verwerkingen is uw toestemming (met uitzondering van functionele cookies en cookies met geringe gevolgen voor uw privacy).

Nieuwsbrief

U2pi verwerkt klikgedrag op een website van U2pi naar aanleiding van een nieuwsbrief, die u hebt ontvangen, om haar producten/diensten te verbeteren en om doelgericht te kunnen adverteren, indien u daar toestemming voor hebt gegeven.

Aanmaken van een account

Op sommige websites van U2pi is het mogelijk een account aan te maken. Om een account aan te maken, vult u uw naam en e-mailadres in (uw inloggegevens). Met een account hoeft bij een volgende bezoek alleen in te loggen en niet opnieuw uw inloggegevens in te vullen. De grondslag voor deze verwerkingen is uitvoering van de overeenkomst met u.

Indien gegevens binnen het account worden gebruikt voor onderzoek en analyse ter verbetering van onze dienstverlening, is de grondslag het gerechtvaardigd bedrijfsbelang van U2pi om haar dienstverlening te kunnen verbeteren.

We kunnen uw inloggegevens verrijken met informatie die we van u hebben als nieuwsbriefontvanger. Dit doen we om u te kunnen herkennen als nieuwsbriefontvanger. We kunnen u op die manier bijvoorbeeld korting verlenen op producten of diensten waarvoor u als nieuwsbriefontvanger in aanmerking komt. Op sommige websites kunnen wij uw inloggegevens verrijken met informatie die we van u verkrijgen door uw gebruik van de website. Als dat zo is, zullen we u hierover inlichten voordat u een account aanmaakt of u apart om toestemming vragen indien dat vereist is.

Gebruik van sociale media

U2pi is op verschillende sociale media te vinden, zoals Facebook, Twitter en YouTube. Wanneer u ons volgt op sociale media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van uw profielgegevens. Dit is afhankelijk van uw instellingen op deze sociale mediaplatformen. U2pi kan bijhouden hoe vaak een bepaald artikel is gedeeld en “geliked” via sociale media, om het bereik van een artikel te analyseren. De grondslag van deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van U2pi om haar dienstverlening te kunnen verbeteren.

U2pi kan gebruik maken van (marketing)diensten van derden, zoals Facebook en Google. Op deze manier kan U2pi zich richten op een specifieke doelgroep op sociale media.

Contact met klantenservice

U kunt via verschillende kanalen contact opnemen met de klantenservice van U2pi, via info@jouwboek.nl, of op andere manieren. Kijk daarvoor op de verschillende websites van U2pi. Als u contact opneemt met onze klantenservice, vragen wij u mogelijk om bepaalde contactgegevens zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. We gebruiken deze gegevens om uw vraag af te handelen en slaan deze om u later beter behulpzaam te zijn, ter uitvoering van de overeenkomst met u. We gebruiken de gegevens ook ter verbetering van onze producten en diensten, waarvoor als grondslag geldt het gerechtvaardigd belang van U2pi om haar dienstverlening te verbeteren.

Communicatie van U2pi

U2pi houdt u graag op de hoogte van nieuws, events en acties van U2pi. Dat doen we per e-mail, maar ook met direct marketing mailingen of telemarketing. Dit wordt zoveel mogelijk op uw voorkeuren en interesses afgestemd wanneer die bij ons bekend zijn en u hiervoor toestemming heeft gegeven. U2piverwerkt contactgegevens (waaronder naam en e-mailadres), geboortedatum en mogelijke interessegegevens (al dan niet gebaseerd op gedrag op de website) voor e-mailnieuwsbrieven.

U kunt zich op verschillende manieren opgeven voor communicatie van U2pi, bijvoorbeeld door u te abonneren op een van de nieuwsbrieven van U2pi. Ook kan U2pi u na een aankoop via e-mail, zoals of een aankoop in een van de webshops, op de hoogte houden van gelijksoortige producten of diensten, tenzij u bij uw aankoop hebt aangegeven hier geen prijs op stellen. U kunt zich altijd eenvoudig afmelden voor communicatie van U2pi. In elk bericht dat u van U2pi ontvangt, staat hoe u dat kunt doen.

Ontvangers

Groep van ondernemingen

U2pi B.V. kan persoonsgegevens uitwisselen met haar partners in het kader van verantwoordelijke, efficiënte en doeltreffende bedrijfsvoering, in het bijzonder voor volgende activiteiten:

Uitvoering van overeenkomsten

Marketing-activiteiten, waaronder (gerichte) marketingactiviteiten om een relatie met u in stand te houden of uit te breiden

De uitvoering van bedrijfsprocessen en intern beheer

Beveiliging

Naleving van wettelijke plichten

Verwerkers

U2pi kan gebruikmaken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement, bijvoorbeeld technische dienstverleners, bezorgdiensten. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor U2pi en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. U2pi sluit met derde partijen die voor U2pi optreden als verwerker een verwerkersovereenkomst waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van U2pi.

Overig

Voor het overige verstrekt U2pi alleen gegevens aan derden met uw voorafgaande toestemming of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen belangen.

Beveiliging

U2pi neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties op een niveau dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Als onderdeel daarvan sluit U2pi verwerkersovereenkomsten met leveranciers die zij inschakelt en die namens haar persoonsgegevens verwerken, waarin aan deze leveranciers passende verplichtingen worden opgelegd om de beveiliging van deze gegevens te waarborgen.

Uw rechten

Inzage en correctie

Als u een overzicht wilt van al uw persoonsgegevens die door U2pi worden verwerkt, kunt u dit opvragen via info@jouwboek.nl Ook kunt u via dit e-mailadres verzoeken om wijziging of correctie van uw gegevens. U2pi zal op dergelijke verzoeken zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, tenzij verlenging van die termijn gerechtvaardigd is op grond van de wet.

Bezwaar

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing en/of (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketinginformatie door dit verzoek schriftelijk te richten aan U2pi BV, antwoordnummer 91025, 2509 VC Den Haag of per e-mail via info@jouwboek.nl. In de nieuwsbrieven die U2pi stuurt, is een afmeldmogelijkheid opgenomen. Indien u hiervan gebruikmaakt, zult u dergelijke berichten niet meer ontvangen.

Verwijdering

Als u wilt dat U2pi uw persoonsgegevens en/of account verwijdert, kunt u hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar info@jouwboek.nl Het is mogelijk dat enkele persoonsgegevens na het verwijderingsverzoek door U2pi worden bewaard, bijvoorbeeld indien dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van geplaatste bestellingen of indien er een wettelijk verplichting bestaat om de gegevens te bewaren.

Beperking verwerking

Als u gegronde redenen heeft een beperking van de verwerking te vragen, bijvoorbeeld omdat u de juistheid van de persoonsgegevens die U2pi verwerkt, betwist, of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door U2pi, kunt hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar info@jouwboek.nl

Gegevensoverdraagbaarheid

Indien de verwerking van persoonsgegevens door U2pi berust op uw toestemming en via geautomatiseerde procedés wordt verricht, heeft u het recht te verzoeken de u betreffende persoonsgegevens die u aan U2pi hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. U kunt hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar info@jouwboek.nl

Intrekken toestemming

Wanneer een verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw (uitdrukkelijke) toestemming, hebt u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Klacht

Indien u een klacht hebt over het gebruik van persoonsgegevens door U2pi, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor zij zijn verzameld of worden verwerkt. WPG stelt bewaartermijnen vast per doeleinde en categorie van gegevens. Bij de bepaling van bewaartermijnen houdt U2pi rekening met besluiten van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Doorgiften naar landen buiten de EER

Uw persoonsgegevens zullen alleen door U2pi of door U2pi ingeschakelde verwerkers worden opgeslagen of verwerkt buiten de EER indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER.

Minderjarigen

Ben je nog geen 18 jaar? Vraag dan je ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) om toestemming om onze producten en diensten te gebruiken.

Personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben (minderjarigen), mogen uitsluitend met toestemming van een ouder of wettelijk voogd producten en diensten afnemen van U2pi. De ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s) van de minderjarige dienen in het belang van de minderjarige dit privacy statement en het cookiestatement te lezen en kunnen in plaats van de minderjarige de rechten van de betreffende minderjarige uitoefenen. U2pi raadt ouders of wettelijke voogden aan om toezicht te houden op het gebruik dat een minderjarige maakt van de producten en diensten van U2pi en om hen bewust te maken van het gebruik dat van hun persoonsgegevens kan worden gemaakt op grond van dit privacy statement en het cookiestatement.

Wijzigingen

U2pi behoudt zich het recht voor dit privacy statement te wijzigen. Zorg ervoor dat u bij elk gebruik van onze diensten op de hoogte bent van het op dat moment geldende privacy statement. Van belangrijke wijzigingen zullen wij u op de hoogte stellen.

Overdracht ondernemingen

U2pi kan haar onderneming, dochterondernemingen en/of diensten overdragen aan een derde partij. In dat geval zullen ook uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de betreffende partij. We zullen u hierover tijdig vooraf informeren. Indien u onze diensten daarna niet wilt blijven gebruiken, kunt u ons verzoeken uw gegevens te verwijderen.

Contact

Voor vragen of opmerkingen over dit privacy statement kunt u o.v.v. “privacy” contact opnemen met:

U2pi BV

Antwoordnummer 91025

2509 VC Den Haag

Of per e-mail via info@jouwboek.nl